Manieren voor het onderwijzen van mensenrechten aan kinderen

Vandaag zullen we enkele activiteiten voorstellen als nuttige manieren voor leerkrachten en ouders bij het onderwijzen van mensenrechten aan kinderen.
Manieren voor het onderwijzen van mensenrechten aan kinderen
María Matilde

Geschreven en geverifieerd door de pedagoog María Matilde.

Laatste update: 22 december, 2022

Het onderwijzen van mensenrechten aan kinderen is van fundamenteel belang omdat ze hun eigen rechten en die van anderen al op jonge leeftijd moeten kennen. Dit zal hen in staat stellen om, wanneer ze opgroeien, oprechte en kritische mensen te zijn. Mensen die te allen tijde en op alle gebieden van hun leven handelen ter verdediging en eerbiediging van de mensenrechten.

Wat zijn mensenrechten?

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Engelse link) van 10 december 1948 erkent en stelt de mensenrechten vast. Deze verklaring bestaat uit 30 artikelen die verwijzen naar een reeks basisprincipes die ervoor zorgen dat alle mensen een waardig en vrij leven kunnen leiden.

Mensenrechten zijn dus onvervreemdbaar en universeel. Ze omvatten het recht op leven, vrijheid en vrijwaring van slavernij of marteling. Deze rechten zijn niet afhankelijk van iemands nationaliteit, religie, ras, etniciteit, woonplaats of geslacht.

Bovendien groepeert men de mensenrechten in twee hoofdcategorieën. Aan de ene kant zijn er burgerrechten en politieke rechten en aan de andere kant economische, sociale en culturele rechten. De eerstgenoemde beschermen de individuele vrijheden van mensen en garanderen dat elke burger op gelijke voet en zonder discriminatie kan deelnemen aan het sociale en politieke leven.

De tweede categorie, de economische, sociale en culturele rechten, garanderen dat alle mensen zichzelf kunnen voeden, een huis hebben en een fatsoenlijke baan hebben.

“Mensenrechten zijn de enige ideologie die het verdient te overleven.”
-Simon Wiesenthal-

Het onderwijzen van mensenrechten aan kinderen

Het onderwijzen van mensenrechten, zowel thuis als op school, is een prioriteit. In de schoolcontext moet het leerplan dit aspect opnemen. Het moet inspelen op de overeenkomstige ontwikkelingsstadia van kinderen.

Daarom moet men het onderwijzen van mensenrechten baseren op concrete activiteiten, zodat studenten specifieke kennis opnemen. Met andere woorden, leerlingen moeten leren over de geschiedenis en verklaring van mensenrechten, wat ze zijn en waaruit ze bestaan.

Maar het fundamentele is dat kinderen en jongeren in hun dagelijkse klassen leren over de mensenrechten. Het leren van mensenrechten moet transversaal zijn voor alle vakken en alle pedagogische activiteiten op school.

In dit verband zullen we hieronder enkele manieren voorstellen voor het onderwijzen van mensenrechten aan kinderen. Dit zijn geldige activiteiten of strategieën om in de klas met basisschoolkinderen te implementeren. Maar ouders kunnen ze ook thuis gebruiken.

Manieren voor het onderwijzen van mensenrechten aan kinderen

Krijttekening om diversiteit en mensenrechten te tonen.

Wat is het belangrijkste?

Plaats verschillende voorwerpen in een grote kartonnen doos. Denk bijvoorbeeld aan een jas, een foto, een rekening, een stuk brood, een fles water en een videoconsole. Vraag vervolgens elke leerling om drie voorwerpen uit de doos te halen die ze onmisbaar achten voor hun levensonderhoud.

Het doel van deze activiteit is om een discussie op gang te brengen over welke dingen nodig en belangrijk zijn voor het leven (Engelse link). En welke fundamentele mensenrechten van mensen vloeien hieruit voort?

Korte verhalen om kinderen te leren over mensenrechten

Het selecteren van korte verhalen die een situatie met betrekking tot mensenrechten beschrijven, is ook een goede manier om kinderen te onderwijzen.

Zo kan de leraar verhalen voorlezen waarin men mensenrechten, zoals toegang tot onderwijs of huisvesting, schendt. Of verhalen over mensen aan wie bepaalde vrijheden worden ontzegd vanwege hun geslacht of nationaliteit.

Het doel van deze activiteit is voor kinderen om te identificeren welke mensenrechten men in elk verhaal schendt. Ze moeten ook nadenken over hoe dit iemands leven kan beïnvloeden. Zowel sociaal en economisch als psychologisch en emotioneel.

Rechten om te leven

De leerkracht verdeelt de klas in twee groepen. Hij deelt vervolgens kaarten uit aan elke groep. De eerste groep krijgt kaarten met verleende rechten, bijvoorbeeld een goedbetaalde baan. En de tweede groep krijgt kaarten waarop hun rechten worden ontzegd. Denk bijvoorbeeld aan: “je kunt niet zeggen wat je denkt” of “je kunt je huis niet kopen omdat je een huidskleur hebt die dat niet toestaat”.

Het doel is dat kinderen in beide groepen met elkaar delen hoe zij zich voelen en wat zij van de inhoud van hun kaarten vinden. Het doel is dat kinderen andere mensen van wie de rechten worden afgenomen of zijn ontkend, begrijpen en zich inleven in andere mensen.

Een muurschildering van een ideale wereld

Voor deze activiteit heb je verschillende kleinere planken nodig die aan elkaar zijn bevestigd om een grote muurschildering te maken. Op de muurschildering zullen kinderen tekeningen maken of zinnen schrijven die verband houden met mensenrechten en een wereld zonder oorlog.

Het doel is dat de kinderen hun creativiteit en verbeeldingskracht gebruiken om hun gedachten weer te geven over hoe een ideale wereld zonder oorlog voor hen zou zijn. Ze moeten zich ook bewust worden van het belang van mensenrechten bij het bereiken van wereldvrede.

Wapens van verschillende rassen verweven om de mensenrechten te vertegenwoordigen.

Rechten zijn ook plichten

De activiteit bestaat uit het maken van een lijst van mensenrechten en het herformuleren van de rechten als plichten. Bijvoorbeeld: “Ik heb het recht om me veilig te voelen en niet te worden aangevallen, dat er niemand tegen mij schreeuwt of  dat niemand mij slaat versus “Ik heb de plicht om niemand aan te vallen, tegen niemand te schreeuwen of niemand te slaan”.

Het doel van deze activiteit is dat kinderen de intrinsieke relatie tussen iemands rechten en plichten begrijpen. Met andere woorden, leerlingen moeten begrijpen dat iemands rechten plichten zijn als het gaat om het respecteren van de rechten van anderen.

Kinderen en mensenrechten

Om hun rechten uit te oefenen en te verdedigen en de rechten van anderen te respecteren, moeten kinderen er meer over leren. Dit moet zowel theoretisch als praktisch. Ze moeten dus al van jongs af aan begrijpen dat rechten essentieel zijn om als persoon volledig te kunnen ontplooien.

Daarom zijn pedagogische strategieën en activiteiten die helpen bij het onderwijzen van mensenrechten aan kinderen belangrijk en zeer nuttig. Deze helpen hen te begrijpen dat deze rechten individuen in staat stellen zich goed te voelen bij zichzelf en bij de mensen om hen heen.

Het is van essentieel belang dat kinderen begrijpen dat mensenrechten ons in staat stellen om aan onze behoeften te voldoen. Denk aan ons gelijk voelen, gerespecteerd en gehoord worden. Mensenrechten voorkomen geweld en een slechte behandeling tussen mensen. En tegelijkertijd stellen ze ons in staat om uit te drukken wat we voelen en wat we nodig hebben om waardig te leven. Wellicht ook interessant voor jou

De rechten van te vroeg geboren baby’s
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
De rechten van te vroeg geboren baby’s

In feite hebben baby's een bepaalde wettelijke bescherming die we moeten kennen. We bespreken in dit artikel de rechten van te vroeg geboren baby's...


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.