Wat zijn positieve opvoedingsvaardigheden?

Weet je wat positieve opvoedingsvaardigheden zijn en welke rol ze spelen? In dit artikel geven we je de sleutels tot dit begrip.
Wat zijn positieve opvoedingsvaardigheden?
Mara Amor López

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Mara Amor López.

Laatste update: 27 december, 2022

Ouderschap is een van de moeilijkste taken in het leven. Daarom is het heel belangrijk om vanaf het begin goede opvoedingsvaardigheden te ontwikkelen. Positieve opvoedingsvaardigheden zijn die vaardigheden die ouders in staat stellen hun werk op een verantwoordelijke en respectvolle manier uit te voeren.

In het algemeen beschikken alle ouders over bepaalde capaciteiten om hun rol te vervullen. Verschillende factoren kunnen echter bepalend zijn voor de uitvoering ervan.

Kinderen zijn afhankelijk van een goede hechting om te kunnen gedijen. Ouders moeten dus hard werken om dit te bereiken. Daarom willen we vandaag die fundamentele hulpmiddelen om je kleintjes op te voeden met je delen.

Positieve opvoedingsvaardigheden of vermogens?

Als we het over positieve opvoedingsvaardigheden hebben, hebben we het over de cognitieve, emotionele en gedragsmatige hulpbronnen die ouders gebruiken bij de opvoeding van hun kinderen. Daarmee slagen ze erin hun kinderen genegenheid en geborgenheid te bieden en de nodige voorwaarden voor een gezonde ontwikkeling te bevorderen.

Alvorens in dit onderwerp te duiken, is het belangrijk twee sleutelbegrippen te onderscheiden:

  • Ouderlijke capaciteiten of bekwaamheden (Spaanse link). Dat wil zeggen de persoonlijke eigenschappen van ouders om de opvoeding van hun kinderen adequaat aan te kunnen.
  • Ouderlijke vaardigheden, die verwijzen naar de uitvoering van elk van de ouderlijke capaciteiten waarover we beschikken.
Wat zijn positieve opvoedingsvaardigheden

We beschikken allemaal over ouderlijke capaciteiten, want we zijn bereid de rol van ouders te spelen. Maar niet ieder van ons beschikt over de nodige vaardigheden om ze in praktijk te brengen.

Wat zijn de rollen van positieve opvoedingsvaardigheden in de kindertijd?

Om als positieve opvoedingsvaardigheid beschouwd te worden, moet het drie essentiële functies vervullen.

Socialiserende functie

Positieve opvoedingsvaardigheden stellen het kind in staat een constructie van zichzelf te maken en goede interacties met de omgeving te onderhouden.

Het is dus de taak van ouders is dus kinderen om als voorbeeld te dienen om sociaal aanvaardbaar gedrag aan te leren. Dit is essentieel om hen te leren op een respectvolle manier met anderen om te gaan.

Verzorgende functie

Gezonde en rechtschapen individuen opvoeden vereist dat ze lichamelijk en emotioneel verzorgd worden. Daarom stelt een veilige hechting vanaf de vroegste stadia de kinderen in staat zich veilig en geborgen te voelen om buiten het nest te experimenteren.

Opvoedende functie

De wereld is wat haar leden kunnen bereiken. Als we onze kinderen een betere wereld willen geven, moeten we ze daarom goede waarden doorgeven. Daaronder gaat het om verantwoordelijkheid en respect voor het menselijk leven en de natuur.

Welke positieve opvoedingsvaardigheden zijn nodig in de eerste levensjaren?

Tijdens de vroege kinderjaren is het van essentieel belang bij te dragen tot de positieve en passende ontwikkeling van kinderen. Om dit te bereiken is het van cruciaal belang een beroep te doen op bepaalde persoonlijke capaciteiten die deel uitmaken van positief ouderschap: empathie, flexibiliteit, altruïsme, het vermogen om problemen op te lossen en assertiviteit.

Langs deze lijnen zijn de positieve opvoedingsvaardigheden die nodig zijn voor het opvoeden van een kind in de vroege kinderjaren als volgt:

  • Empowerment: moedigt kinderen aan ernaar te streven hun eigen capaciteiten te ontwikkelen om hun persoonlijke en sociale doelen te bereiken.
  • Breng warme affectieve banden tot stand: deze bieden hen emotionele geborgenheid.
  • Ondersteuning en stimulatie: dit helpt bij de ontwikkeling van hun interne capaciteiten.
  • Structuur: een omgeving met duidelijke grenzen geeft kinderen de uiterlijke en innerlijke veiligheid die nodig is om tot kalmte te komen.
  • Opvoeden zonder geweld: dit is een onmisbare voorwaarde voor het opvoeden van individuen die bouwen aan een rechtvaardige en vreedzame samenleving.

De gevolgen van positieve opvoedingsvaardigheden

Kinderen beginnen een lange levensreis met ons en de gevolgen van verschillende opvoedingsstijlen zullen op korte en lange termijn duidelijk worden.

Als positieve opvoedingsvaardigheden worden toegepast, hebben sommige aspecten van het leven van kinderen daar direct baat bij, zoals hun lichamelijke, emotionele en psychische gezondheid.

Op hun beurt voeden ouders die deze vaardigheden in praktijk brengen hun kinderen rustiger en met meer respect op. Daardoor kunnen je kinderen opgroeien in een veel vreugdevoller en vrediger omgeving, waar respect, genegenheid en solidariteit de norm zijn.

Daarom zullen kinderen die met positieve opvoedingsvaardigheden opgevoed worden in de toekomst gezondere, evenwichtiger en rechtvaardiger mensen zijn.

Twee vriendjes met armen om elkaar heen

Neem een paar van deze opvoedingsgewoonten over!

Zoals je in dit artikel hebt kunnen lezen, zijn positieve opvoedingsvaardigheden gunstig voor de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. We kunnen allemaal bepaalde opvoedingscapaciteiten hebben, maar we beschikken niet noodzakelijk over de middelen om ze in praktijk te brengen.

Het is dus belangrijk dat ouders zichzelf observeren en regelmatig reflecteren om hun opvoedingsstrategieën opnieuw aan te passen.

Het succes van de opvoeding van een kind hangt niet alleen af van de school waar het naartoe gaat, maar ook van onze actieve rol als ouders.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Capano, Á., & Ubach, A. (2013). Estilos parentales, parentalidad positiva y formación de padres. Ciencias psicológicas, 7(1), 83-95. En internet : http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=s1688-42212013000100008&script=sci_arttext
  • Gómez Fraguela, X. A., & Villar Torres, P. (2001). Los padres y madres ante la prevención de conductas problemáticas en la adolescencia. La aplicación del programa Construyendo salud: Promoción de habilidades parentales. CEAPA.
  • Ger, S., & Sallés, C. (2011). Las competencias parentales en la familia contemporánea: descripción, promoción y evaluación. Educación social. Revista de intervención socioeducativa, 49, 25-47.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.